Book Hal

Alle kommuner kan søge om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016 under det nye
breddeidrætsinitiativ ”Idræt for alle”. Bag initiativet står Kulturministeriet og Nordea-fonden. Initiativet
har til formål at aktivere udvalgte kommuner i at tænke nyt og gennem udvikling af nye idrætstilbud
at adressere de lokale udfordringer. Der skal være flere, der dyrker motion og idræt i kommunerne.
Målet er at få fremmet den brede idrætsdeltagelse på ny og kreativ vis, så projekterne kan tjene som
inspiration for andre kommuner. Projekterne vil derfor blive evalueret, og erfaringerne stillet til rådighed
for alle landets kommuner. Kommunerne vil således skulle stå til rådighed for gensidig erfaringsudveksling
og evaluering.


Ordningen løber fra d. 1. januar 2014 til d. 31. december 2016.

 
I udvælgelsen af breddeidrætskommuner vil der især blive lagt vægt på:
 • At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunen.
 • At projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget identificerede
  i 2009.
 • At der reelt er tale om nye initiativer i kommunen.
 • At kommunen indgår samarbejde/partnerskaber med andre aktører – fx samarbejde mellem
  skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationer.
 • At kommunen yder medfinansiering - minimum 50 pct. af den samlede udgift.
 • At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet forventes
  at have.
 • At der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret af
  breddeidrætskommuneindsatsen.
 • At der er et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.


Der er i alt afsat 20,0 mio. kr., som finansieres ligeligt af Kulturministeriet og Nordea-fonden. Der er
ikke på forhånd fastlagt et niveau for, hvor stor støtte de enkelte kommuner kan opnå. Dette vil afhænge
af en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger.
Kulturministeriet og Nordea-fonden vil nedsætte en følgegruppe bestående af personer med ekspertise
på området, som skal rådgive om ordningen og bistå Kulturministeriet og Nordea-fonden i udvælgelse
af breddeidrætskommuner. De udvalgte breddeidrætskommuner ventes offentliggjort primo december
2013.

Copyright © 2024 Mariagerfjord Idrætshaller
Website by Buchs