Book Hal

Udgangspunktet for projektet er nedenstående kommissorium fra Mariagerfjord Kommune:

Udvalget for Kultur og Fritid har besluttet, at der skal iværksættes en gennemgribende analyse af haldriften i Mariagerfjord Kommune. Analysen skal suppleres af en udviklingsproces, der har til formål at nytænke/optimere haldriften. Analysen omfatter flg. anlæg:

 • Selvejende idrætshaller (13 anlæg) og svømmehaller (2 anlæg)
 • Kommunal svømmehal (1 anlæg)

1.12 Historik

I forbindelse med kommunesammenlægning er der sket en harmonisering af tilskuddene til de selvejende idrætshaller i kommunen. Gennem årene er der løbende blevet arbejdet med modeller, der skal tilgodese de forskellige hallers udfordringer i form af økonomi, energi, størrelse og udlejningsmuligheder.

Der er gang i en proces omkring dialog- og aftalestyring for idrætshallerne, således at tilskudsmodellerne bliver gennemsigtige for den enkelte hal og langtidsplanlægning bliver nemmere, da et tilskud således fastlåses i f.eks. 3 år. I forbindelse med arbejdet med dialog- og aftalestyring er der kommet opmærksomhed på, at der er svagheder i tilskudsmodellerne. Det viser sig, at det er svært med modellen at tilgodese alle haller på sigt, i den form tilskudsmodellen på nuværende tidspunkt har. Det bevirker, at en dialog- og aftalestyring på området er vanskelig, da omprioriteringer i perioden kan forekomme. Udvalget for Kultur og Fritid ønsker derfor, at der igangsættes et analysearbejde af hallernes drift og økonomiske forhold. En sådan analyse bør udføres af en ekstern partner. I 2009 gennemførte Kuben Management en halanalyse i Mariagerfjord Kommune med det formål at afdække bl.a. bygningstilstand, facilliteter, anvendelse og brugere, og på den baggrund bl.a. vurdere behovet for renoveringer og ændringer i bygningsmassen. Analysen medførte et antal anbefalinger, hvoraf nogle efterfølgende er realiseret.

1.13 Formål

Formålet med en ny analyse af idrætshallerne skal bl.a. ses i lyset af ovenstående, samt en række aktuelle udfordringer:

 • Skolestrukturændringer i kommunen
 • Affolkning af landdistrikterne
 • Et ændret facillitetsbehov bl.a. pga. et ændret idrætsbillede
 • Ny folkeoplysningslov
 • Øgede energiudgifter – bl.a. i vådhallerne
 • Kommunens begrænsede økonomiske ressourcer.

Analysen har til formål at analysere følgende forhold:

 • Facillitetsbehov i kommunen – herunder vådhaller
 • Økonomiske vilkår for den enkelte institution, herunder evnen til egenindtjening, ressourceudnyttelse m.v.
 • Styring og ledelsesstrukturer
 • Brugerinddragelse
 • Svømmehallernes/vådhallernes særlige udfordring.

1.14 Aktører

Mariagerfjord Kommune ønsker en bredt forankret dialogproces, hvor hallernes brugere (foreninger, skoler m.v.) inddrages i samspil med hallernes aktører (bestyrelser og ledelse). Kommunens politiske og administrative niveau skal ligeledes indgå i processen. Der etableres styregruppe/referencegruppe med inddragelse af nævnte grupper.

1.15 Forventet output

Kommunen har klare forventninger om, at analysen kan give et klart svar og klare løsnings-modeller i forhold til de aktuelle udfordringer. Det konkrete forventede output af analysen er:

 • Forslag til simple driftstilskudsmodeller for idrætshaller/svømmehaller.
 • Forslag til indholdsfelter og principper for en ny styringsmodel mellem kommune og selvejende institutioner.
 • Forslag til modeller for en mulig ændret organisationsstruktur for haller – herunder afsøgning af muligheder for fællesdrift m.v.
 • Forslag til nytænkning af hallernes brugsmønster, herunder forslag til inddragelse af nye brugergrupper m.v.

Aktører

Halanalysen og kapacitetsanalysen er gennemført af Klaus Frejo ved UCN Sport Management i samarbejde med Lars Steen Pedersen.

Den efterfølgende forandringsproces finder sted i samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, LSP Resolve og Klaus Frejo.

Copyright © 2024 Mariagerfjord Idrætshaller
Website by Buchs